Вещно право – движимо и недвижимо имущество

 • покупко-продажба, дарение, замяна на движимо и недвижимо имущество
 • разпоредителни сделки с недвижимо имущество, включително и изготвяне на нотариални актове и представителство пред нотариус
 • проучване на вещно-правния статут на недвижими имоти, справки за тежести
 • справки и вписвания в Имотен регистър, СГКК (Кадастър) и данъчните служби
 • съсобственост – управление и използване на съсобствени вещи
 • доброволна делба, делба по съдебен ред
 • етажна собственост – права и задължения на собствениците в жилищни сгради и комплекси
 • наемни отношения
 • спорове във връзка с владение и граници
 • придобивна давност
 • учредяване на право на строеж
 • учредяване на право на ползване, надстрояване, пристрояване, преминаване и други ограничени вещни права
 • договорна и законна ипотека
 • съдебна и извънсъдебна защита на правото на собственост
 • прехвърляне на МПС
 • придобиване на собственост върху имоти в България от чужденци

Онлайн запитване

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите.