Търговско и дружествено право

 • консултации във връзка с всички видове търговски сделки
 • цялостно правно обслужване на търговски дружества
 • консултация във връзка с избора на най-оптималната правно-организационна форма на търговско дружество съобразно Вашите нужди
 • изготвяне на документи за учредяване на търговски дружества и подаване на заявления за вписването им в Търговския регистър към Агенцията по вписванията – (еднолични) дружества с ограничена отговорност (ООД, ЕООД), акционерни дружества (АД), еднолични търговци (ЕТ), клонове на местни и чуждестранни юридически лица, кооперации, събирателни дружества (СД), командитни дружества (КД)
 • дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД)
 • изготвяне на проекти на дружествени договори, изменяне и допълване на дружествения договор
 • изготвяне на договори за управление, изготвяне на вътрешнофирмени документи – вътрешни правилници, декларации за конфиденциалност, етичен кодекс и др.
 • защита на законните права и интереси на търговски дружества – защита срещу нелоялна конкуренция, нелоялно привличане на клиенти, разгласяване на производствени или търговски тайни, злоупотреба с по-силна позиция при договаряне, заблуждаваща реклама, нелоялни търговски практики и други
 • сделки с търговски предприятия – частично и цялостно прехвърляне на предприятие
 • защита на членството, отмяна на решения на общото събрание, уреждане на спорове между съдружници/акционери
 • подготовка и подаване на заявления за промени на обстоятелства – промени в структурата и управлението на дружествата, увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружници, непарични вноски (апорт), прехвърляне на дружествени дялове и акции, промяна на правно-организационната форма на дружеството и други
 • преобразуване на търговски дружества – вливане, сливане, отделяне и разделяне
 • публикуване на актове в Търговския регистър по електронен път
 • публикуване на годишни финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър по електронен път, включително и подготвяне на пълния обем от съпътстваща документация
 • обжалване на постановени откази
 • прекратяване и ликвидация на търговски дружества

Онлайн запитване

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите.