Устройство на територията, строителство

  • консултации, изготвяне на документация и представителство пред държавни и общински органи във връзка с процедури по Закона за устройство на територията (ЗУТ) и другите нормативни актове в областта на устройство на територията и правния режим на частната, държавната и общинската собственост
  • консултации и представителство в процедури по издаване на разрешения за строеж, визи за проектиране, строителни книжа, разрешения за ползване на строеж и удостоверения за въвеждане в експлоатация
  • пълен обем от правно съдействие във връзка със строително-инвестиционни проекти във всеки етап, договори за строителство
  • консултации във връзка със строителния надзор и управлението на строителния процес
  • консултации във връзка със съставяне на актове и протоколи по време на строителството
  • промяна на предназначението на поземлени имоти
  • промяна на предназначението на сгради или части от сгради
  • узаконяване на собственост (незаконни строежи), удостоверение за търпимост на сграда
  • урегулиране на поземлени имоти, изменение на подробни устройствени планове (ПУП)

Онлайн запитване

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите.