Представителство пред частни субекти, държавни и общински органи и институции

  • представителство при сключване на търговски и други сделки – дистанционно и на място, във всеки етап на преддоговорните и договорните отношения
  • водене на преговори от името на доверителя относно договорните условия при сключване, изменяне, прекратяване и разваляне на договори
  • извънсъдебно уреждане на спорове – участие в преговори, посредничество, споразумения
  • отправяне/отговор на жалби, представителство в производства пред Комисията за защита на потребителите, Комисията за защита на конкуренцията, Комисията за защита на личните данни, Комисията за регулиране на съобщенията и други държавни органи и институции
  • представителство в производства пред всички други административни институции, общински и областни дирекции, отдели и други подразделения

Онлайн запитване

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите.