Електронна търговия (онлайн магазини)

  • общи условия
  • политика на конфиденциалност (privacy policy)
  • политика за бисквитките (cookie policy)
  • предоставяне на консултации и изготвяне на документация във връзка със защитата на личните данни на клиентите – съобразно приложимото национално и европейско законодателство, включително и Общия регламент за защита на данните (GDPR)
  • потребителски права – право на отказ от договор от разстояние в 14-дневен срок и други
  • консултация относно изискванията към процеса на закупуване съобразно задължителните изисквания на приложимото национално и европейско законодателство
  • оптимални интерфейсни решения съобразно общоприети международни търговски практики и стандарти в областта на електронната търговия, например по отношение на приемане на условия, уведомление за бисквитки (cookies) и др.
  • даване на становище за съответствие със законовите изисквания (Закон за защита на потребителите, Закон за защита на конкуренцията и др.) на рекламни кампании, рекламни и промоционални материали, търговски съобщения по e-mail (директен маркетинг) и други

Онлайн запитване

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите.