Защита на лични данни

  • консултации и обучения във връзка с правата и задълженията на администраторите, обработващите и субектите на данни (физически лица) – съобразно Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и Общия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation – GDPR), Регламент относно защита неприкосновеността на личния живот в сектора на електронните комуникации (еPrivacy Regulation) и др.
  • изготвяне на документация – декларации, споразумения за предоставяне и обработка на лични данни и др.
  • изисквания по отношение на международния трансфер на лични данни, възлагане за обработка на трети (външни) лица и други
  • съгласие, легитимен интерес и други условия за законосъобразното обработване на лични данни
  • право на изтриване („правото да бъдеш забравен“) и други искания на физическите лица – субекти на данни
  • уведомяване на надзорния орган за нарушения на сигурността на личните данни (data breach notification), съобщаване на засегнатите субектите на лични данни за нарушението на сигурността на личните данни
  • внедряване и поддържане на технически и организационни мерки за сигурност при обработката на лични данни
  • текущ надзор във връзка със спазването на задължения (compliance)
  • изготвяне и поддържане на документация съобразно принципа на отчетност (регистри на дейностите по обработване на лични данни и др.)
  • изготвяне и актуализиране на политика на конфиденциалност (privacy policy) и политика за бисквитките (cookie policy)

Онлайн запитване

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите.