Юридически лица с нестопанска цел

  • учредяване и вписване на сдружения – за осъществяване на дейност в обществена или частна полза
  • регистрация на фондации и спортни клубове
  • промени на вече вписани обстоятелства
  • представителство пред съответния окръжен съд, регистър БУЛСТАТ и Министерството на правосъдието
  • публикуване на годишни финансови отчети (ГФО)
  • преобразуване, прекратяване и ликвидация на юридически лица с нестопанска цел

Онлайн запитване

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите.