Режим на пребиваване, право на собственост и работа по отношение на чужденци

  • пълно правно обслужване на чуждестранни граждани и членовете на техните семейства във връзка с режима на влизане, пребиваване и работа по отношение на чужденци
  • придобиване на собственост върху имоти в България от чужденци
  • представителство пред Търговския регистър, Регистър Булстат, Службата по вписванията, Имотния регистър, Агенцията по геодезия, картография и кадастър, нотариуси, Националната агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и др.
  • изготвяне на документация и оказване на правно съдействие във връзка с издаване, продължаване и подновяване на разрешения за временно (краткосрочно, продължително, дългосрочно) и постоянно пребиваване в България – въз основа на сключен брак, престой, търговско представителство и др.
  • разрешения за наемане на работа на чужденци и за работа на командировани от чужбина чужденци в България
  • съдействие и представителство в процедурата по придобиване на българско гражданство – по произход, по натурализация, въз основа на инвестиция и др.
  • други разяснения и процедури по Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), Закона за българското гражданство (ЗБГ)
  • откриване на наследство в България

Онлайн запитване

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите.