Потребителски права

  • защита на потребителите във връзка с нарушени потребителски права – предоставяне на гаранция на стоки, предявени рекламации, защита срещу неравноправни клаузи в потребителските договори и други
  • консултации във връзка със задълженията на търговците – етикетиране и предоставяне на друга информация на потребителите, избягване на заблуждаваща реклама и други нелоялни търговски практики, поддържане на регистър на рекламациите и други
  • задължения на търговеца и права на потребителя във връзка с договори извън търговския обект и договори от разстояние – отказ от договора в 14-дневен срок и други
  • подаване на жалби и сигнали пред Комисията за защита на потребителите (КЗП)
  • представителство в производства пред Комисията за защита на потребителите
  • съдебни и извънсъдебни процедури за разрешаване на потребителски спорове – помирителни комисии за решаване на потребителски спорове, алтернативно решаване на потребителски спорове, доброволно решаване на спорове с търговеца

Онлайн запитване

Ако имате въпроси или се интересувате от нашите услуги, не се колебайте да ни потърсите.